Valitse muutos kohti terveellisempää ja kestävämpää elämäntapaa

Muutos on ainoa vakio elämässä, koska kaikki elää ja muuttuu sisällämme ja ympärillämme koko ajan. Kun tätä elämän tosiasiaa oppii kunnioittamaan, kaikki se taakka minkä itsellemme tuotamme odotusten, normien ja paineiden kautta voidaan lopulta purkaa. Miksi? Koska mitään paineita ei ole, jos niitä ei itselleen tuota.

Carpe Diem, elä ja nauti hetkestä, on siinä suhteessa hyvä tapa elää, koska mikään saavutus ei tee ihmisestä onnellisen kuin vain lyhyen hetken ja sillä, mitä tapahtuu ns. saavutusten välissä, onkin isompi merkitys.


Voidakseen hyvin, jokaisen on otettava vastuu omasta elämästä. Samalla ihmisten olisi tärkeää pyrkiä olemaan osa maailmaa yhteisöllisestä näkökulmasta, koska itsekeskeisyyden kautta emme koskaan aidosti saa sitä niin hartaasti etsimäämme mielenrauhaa. Tarvitsemme muita ihimisiä ja tarvitsemme luontoa, jolle olemme kiitollisuuden velassa, ja onkin velvollisuutemme kohdella sitä hyvin, myös itsemme tähden.

Terveys ja hyvinvointi ovat elämän perusta ja niitä tulisi varjella kaikin keinoin. Terveydellä ja hyvinvoinnilla on kaksi puolta, henkinen ja kehollinen. Ne molemmat voi vahvasti yhdistää elämäntapaan ja -laatuun.

Tässä osiossa puhumme omalla ja yhteistyökumppaniemme äänellä rakentavasti kokonaisvaltaisesta terveydestä ja hyvinvoinnista sekä siihen liittyvistä aiheista, kuten ravinnosta, keho-mieli-yhteydestä, tietoisuudesta, taidoista, yhteiskunnasta ja luonnosta. Painotamme tärkeitä asioita, jaamme perinnetietoa ja tuomme esille myös vaikeita kysymyksiä. Voimme kaikki vaikuttaa omaan terveyteemme ja elämänlaatuumme, mutta se vaatii tietoisia käytännön toimia.

Ravinto │ Terveyden tukipilari, kun siihen suhtaudutaan oikein

Ruoka ja juoma ovat hyvinvoinnin ja terveyden peruspilari ja hyvän tasapainoisen elämän perusta. Ravinnon alkuperällä, laadulla ja käsittelyllä on valtava merkitys ja siksi on tärkeää olla tietoinen siitä mitä syö ja juo. Valitettavasti asia on niin, että yhteiskunnan teollistuminen ja erityisesti massatuotanto ovat johtaneet siihen, että ravinnon laatu ja tiedon laatu vain heikkenee. 

Mielestämme on todella tärkeää, jopa kriittistä, että ihmiset sisäistävät ja kohtaavat ne haasteet, jotka yhdistyvät huonoon ruokavalioon ja ruokatottumuksiin. Lisäaineiden käyttö tuotteissa on todella holtitonta ja nämä voidaan yhdistää tavalla tai toisella melkein kaikkiin elämäntapa- ja infektiosairauksiin. 

Tässä osiossa käsittelemme ravinnon roolia ja sitä miten se yhdistetään terveyteen, hyvinvointiin ja elämäntapaan. Voimme kaikki ottaa askeleita kohti parempaa huomista itsemme ja erityisesti lastemme kannalta olemalla tietoisempia siitä mitä syömme ja pyrkimällä kaikin tavoin vähentämään riippuvuutta massatuotantoon ja erityisesti lääkkeisiin.

Kehomieli │ Tasapainoisen elämän mahdollistaja

Kehon ja mielen yhteys on tärkeä, koska sen kautta voidaan elää tasapainoisesti ja vaikuttaa maallisiin asioihin, kuten stressiin ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kehoon ja mieleen liittyy hyvin paljon erilaisia osa-alueita ja asioita, mistä syystä se monesti voi ihmisille tuntua haastavalta kokonaisuudelta. Tärkein asia onkin, että kehon ja mielen yhteyttä ajateltaisiin kokonaivaltaisesti, mutta ei liian monimutkaisesti. Hyvinkin arkiset asiat kuten ravinto, liikunta, elämäntapa, työ, mielen harjoitukset, aivojen stimulointi sekä sosiaalinen kanssakäyminen vaikuttavat laajalti keho-mieli tasapainoon ja haaste on oikeastaan siinä, miten nämä asiat saadaan hyvällä tavalla osaksi arkea.

Ihmiset ovat erilaisia ja siksi keho-mieli yhteys on osittain yksilöllinen asia. Meidän tulisi juuri tästä syystä pyrkiä löytämään itsellemme sopiva vuorovaikutus arkisille asioille, koska sen kautta on mahdollista luoda syvempi yhteys itseemme ja samalla löytää itsestämme uusia ulottuvuuksia. Tätä voisi kutusua elämän suolaksi, koska mitä avoimempia muutokselle ja itsetutkiskelulle olemme, sitä enemmän tarkoitusta omalle elämälle voimme löytää.

Tässä osiossa käsitellään kehoon ja mieleen liittyviä asioita, tuomme konkretiaa erillaisille olettamuksille, jaamme vinkkejä ja harjoituksia sekä keskustelemme erilaisista haastavistakin keho-mieli yhteyteen liittyvistä aiheista.

Tietoisuus  Syvyyttä ja tasapainoa elämään

Tietoisuus on kokonaisuuksien hahmottamista ja tietynlaista selvänäkemistä, ja sen suhteen ihmiset ovat hyvin erilaisilla aaltopituuksilla. Kaikki voivat edistää omaa tietoisuuttaan. Hieno asia on se, ettei kukaan voi saavuttaa niin tietoista tilaa, ettei tarvitsisi enää oppia uutta ja mukautua muuttuvaan maailmaan.

Tietoisuudesta on myös tullut jonkinäköinen trendi, mikä on hyvä asia siinä suhteessa, että aiheesta puhutaan enemmän, mutta toisaalta valitettavaa, koska teemaa ja sen sanomaa vääristetään. Toivomme, että voimme auttaa ihmisiä suhtautumaan tietoisuuteen tavalla, joka on itselleen rakentava ja arvokas.

On kuitenkin hyvä muistaa, että maailma on täynnä ihmisiä, jotka ovat nostaneet itsensä esimerkiksi guru tai tietäjä asemaan, mikä monesti edustaa tietoisuuden vastakohtaa, koska kyseinen ihminen yleensä ajaa omia etujaan yhteisön tai universaalien etujen kehittämisen sijaan. Kannattaa siis varoa, että ei ole liian sinisilmäinen siinä mitä tulee tietoisuuteen, koska tälläkin asialla on monia negatiivisa ihmisen itsekkyyden, ahneuden ja välinpitämättömyyden kautta tuottamia ulottuvuuksia.

Tässä osiossa keskustellaan tietoisuudesta ja sen merkityksestä ihmiskunnalle ja elämänlaadulle. Uskomme, että tietoisuuden tie on myös ainoa tie aitoon onnellisuuteen ja tasapainoiseen sekä merkitykselliseen elämään, ja sitä eivät todellakaan ohjaa ja mahdollista raha, maine tai materia.

Taito │ Käytännön taito, teoria, filosofia ja tietoisuustaso

Osaaminen on kriittinen pelinappula elämän pelissä, koska osaaminen mahdollistaa evoluution ja kehityksen. Osaamisen ongelma ja suurin epäkohta on, että siitä on tehty tuote. Kollektiivinen opettaminen on paperilla hyvä idea ja toimii esimerkiksi erittäin teknisillä osa-alueilla, mutta ihmisen korruptoitunut ja vallanhakuinen luonne on itse asiassa estänyt osaamisen orgaanista kehitystä.

Parhaat ihmiset eivät ole niissä rooleissa ja töissä, joissa heidän tulisi olla. Miksi? Koska instituutiot ja niiden valta estää ihmisiä osittain tai kokonaan pääsemästä niihin asemiin, missä he voisivat vaikuttaa positiivisesti maailmaan ja evoluutioon. Itseoppinut on monesti paljon tehokkaampi, sopeutuvaisempi, avoimempi ja kaikin puolin parempi vaihtoehto kuin nykypäivän instituutioiden kautta koulutettu ihminen.

Tässä osiossa puhumme niistä jatkuvuuden, tiedon, kouluttamisen ja osaamisen kehityksen epäkohdista ja muutostarpeista, jotka estävät ihmistä ja maailmaa kehittymästä kestävämpään suuntaan orgaanisesti.

Luonto │ Kunnioitus ja järkevä luonnon resurssien käyttö

Kunnioita luontoa ja sen voimaa, miksi se on ihmisille niin vaikeaa? Kunnioitus luontoa kohtaan on oletusarvo elämälle, koska se luonto on meille suonut puitteet olemassaololle, joka monelta nykyihmiseltä on täysin unohtunut. Ihminen ei ole jumala. Ihminen ei tule koskaan olemaan luontoa suurempi, vaikka sitä kuinka haluaisi. Looginen asia olisi siitä syystä toimia tavalla, joka ei väärinkäytä tai kuluta luontoa tarpeettomalla tavalla, kaikki muut tiet ja tavat elää eivät kunnioita luontoa ja edustavat välinpitämättömyyttä. Kestävä elämä saavutetaan vain kestävän ajattelun ja konkreettisten tekojen kautta, voisi todeta, että olemme sen planeetalle velkaa.

Yhteiskunnallista kehitystä tutkivalle on ilmiselvää, että reilusti yli puolet kaikesta mitä tuotamme, teemme ja kehitämme, on tarpeetonta. Tämä koskee ruokaa, asumista, liikkumista, töitä, yrittämistä, eli hyvin monia, jos ei kaikkia elämänalueita. Tässä juuri piilee syy siihen, miksi luomamme maailma on valtavien haasteiden edessä vuonna 2020.

Tässä osiossa puhumme luonnosta ja erilaisista asioista ja teoista, joilla voisi olla lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä merkitystä luonnon hyvinvoinnille ja sen monimuotoisuuden varjelulle sekä ihmisen ja luonnon suhteiden korjaamiselle.

Yhteiskunta │ Toimivuus, yhteisöllisyys ja kestävä kehitys

Yhteisöllisyys on toimivan yhteiskunnan liima, mutta ajan kuluessa se on pitkälti kadonnut nykyisestä yhteiskuntamallista. Yhteisöllisyyden ovat korvanneet ja tuhonneet valta, raha, itsekkyys, ahneus, itsekeskeisyys, byrokratia, korruptio, valtiot, yritykset, ihmiset itse ja moni muu asia. Juuri nyt on tärkeä sisäistää, että ilman yhteisöllisyyttä tuhoutuvat lopulta myös kulttuuri, arvot, lempeys, rakkaus, maapallo ja lopuksi elämä.

Maailma ja luonto ovat kyllä muuttuvia ja sopeutuvia, mutta yhteiskunta vaatii varsinkin nyt suurta rakenteellista muutosta ihmisten toimesta. Ilman yhteisöllisyyttä tulevaisuudennäkymät ovat todella synkät, koska luonto tekee tehtävänsä ja tulee aina rankaisemaan ihmiskuntaa välinpitämättömyydestään.

Tässä osiossa keskitytään siihen, miten maailmaa voisi korjata toimivammaksi yhteiskunnan, hallinnon, yrittämisen ja yksilön tasolla. Mikään ei nimittäin muutu, jos ei asiota uskalla kohdata.